Choď na obsah Choď na menu

Oficiálna stránka Farnosti svätého Štefana, prvomučeníka v Šuranoch

   
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Šurany
je súčasťou Nitrianskej diecézy a je sídlom dekanátu Šurany.

Do Farnosti Šurany patrí mesto Šurany (s kostolom svätého Štefana, prvomučeníka)
a dve filiálky - mestské časti mesta Šurany: 

 

Kostolný Sek (s kostolom Božieho milosrdenstva, kostolom Panny Márie Ružencovej
a Kaplnkou Panny Márie Kráľovnej)
a Nitriansky Hrádok (s kostolom svätého Martina, biskupa a Kaplnkou Panny Márie)

    

"Farnosť je určité spoločenstvo veriacich,
natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi,
o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa
 zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi."
(kánon 515, Kódexu kánonického práva)"Farár je vlastný pastier farnosti, ktorá mu je zverená, a vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo, ktoré mu je zverené, pod autoritou diecézneho biskupa, ku ktorého účasti na službe Krista je povolaný, aby pre to isté spoločenstvo vykonával učiacu, posväcovaciu a riadiacu úlohu za spolupráce aj iných presbyterov alebo diakonov i za prispenia laických veriacich podľa normy práva." (kánon 519 Kódexu kánonického práva)

 

"Vždy, keď je to na náležité plnenie pastoračnej starostlivosti o farnosť nevyhnutné alebo vhodné, farárovi možno prideliť jedného alebo viacerých kaplánov, ktorí ako spolupracovníci farára a účastní na jeho starostlivosti majú pomáhať v pastoračnej službe spoločnou radou a spoločným úsilím s farárom a pod jeho autoritou." (kánon 545, § 1)V súčasnosti vedú Farnosť Šurany kňazi:

sú menovaní noví kňazi